643

Overovanie

Preklad pre oficiálne účely, pri styku so štátnou správou, alebo pri preklade certifikátu, či prihlasovaní sa na zahraničné školy je nutné overiť notárom. Pre záujemcov o úradný preklad toto overenie prekladu a fotokópií dokladov u notára vám radi zabezpečíme.

Objednajte si úradne overenie dokumentov už teraz

OVEROVANIE DOKLADOV

Notársky osvedčená kópia
Zhotovuje Notár ktorý potvrdzuje, že kópia listiny je zhodná s originálom. Obdržíte kópiu listiny s pečiatkou notára
Súdne overený preklad
Súdny prekladateľ potvrdzuje prekladateľskou doložkou, že ním zhotovený preklad súhlasí s originálom. Takýto dokument obsahuje originál, preklad a doložku s pečiatkou prekladateľa.